CAT internet

เลือกภาษา

   
Work All Day Play All Night

C internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (FTTx) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรับ - ส่งข้อมูลดีกว่าการให้บริการผ่านสายทองแดง(ADSL) และยังมีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก ทำให้ได้คุณภาพของสัญญาณที่ดีกว่า

ลักษณะบริการ

คุณสมบัติเด่น